รู้จักเรา "อุตสาหกรรมปาล์มยั่งยืน"

เพื่อการกระจายรายได้ของอุตสาหกรรมปาล์ม

นวัตรกรรรมใหม่ ที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน นำมาปฏิรูปการซื้อขายน้ำมันปาล์ม ผ่าน แอปพลิเคชัน ”ปาล์มยั่งยืน” โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อให้เห็นภาพรวมการซื้อขายทั้งหมด บันทึกข้อมูลได้อย่างปลอดภัย และสามารถติดตามลำดับการบันทึกข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดได้อย่างโปร่งใส ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของข้อมูล ปริมาณและความเคลื่อนไหวปาล์มทั้งระบบ ทำให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรม สอดรับกับนโยบายส่งเสริมใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 เป็นน้ำมันพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ส่วนเกินในท้องตลาด และเพื่อรักษาระดับราคา CPO ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการขาย (Supply) ของปาล์มน้ำมันในประเทศเกิดความสมดุลกับความต้องการใช้ในประเทศ (Demand)

นวัตรกรรรมใหม่ ที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน นำมาปฏิรูปการซื้อขายน้ำมันปาล์ม ผ่าน แอปพลิเคชัน ”ปาล์มยั่งยืน” โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อให้เห็นภาพรวมการซื้อขายทั้งหมด บันทึกข้อมูลได้อย่างปลอดภัย และสามารถติดตามลำดับการบันทึกข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดได้อย่างโปร่งใส ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของข้อมูล ปริมาณและความเคลื่อนไหวปาล์มทั้งระบบ ทำให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรม สอดรับกับนโยบายส่งเสริมใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 เป็นน้ำมันพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ส่วนเกินในท้องตลาด และเพื่อรักษาระดับราคา CPO ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการขาย (Supply) ของปาล์มน้ำมันในประเทศเกิดความสมดุลกับความต้องการใช้ในประเทศ (Demand)

Our industry

นวัตกรรมที่ใช้ร่วมกับอุตสาหกรรมของเรา

แพลตฟอร์มออนไลน์ครั้งแรกในโลก ที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain มาวางกลไกไว้ใช้ตรวจสอบทุกธุรกรรมการซื้อขาย สร้างความโปร่งใส เป็นธรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิต การขาย คุณภาพ และเพิ่มมูลค่าปาล์มไทยให้พร้อมสู่การเป็นสินค้านวัตกรรม ส่งออกในตลาดโลก

เกษตรกรสวนปาล์ม

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรสวนปาล์มที่แสดงในแผนที่ ได้ทำการลงทะเบียนเป็นเกษตรกรกับทาง ปาล์มยั่งยืน.com

ลานเท

จุดรับซื้อปาล์มตามพื้นที่ใกล้จากแหล่งการเก็บเกี่ยวสวนปาล์ม โดยเกษตรกรสวนปาล์มรายย่อยจะนำมาส่งที่ลานเท หรือ ลานเทไปรับปาล์มที่สวน ซึ่งส่วนใหญ่ลานเทจะทำการบริหารจัดการเรื่องของเวลา การเก็บเกี่ยว และแรงงานที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว ลานเท ที่แสดงในแผนที่ ได้ทำการลงทะเบียนเป็นลานเทกับทาง ปาล์มยั่งยืน.com

โรงหีบ

โรงสกัดน้ำมันปาล์มออกจากผลปาล์มที่ผ่านการย่อยในหม้อกวนแล้ว น้ำมันที่สกัดออกมาได้ จะนำเข้าสู่ส่วนของการทำให้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ในขณะที่ส่วนที่เป็นของแข็ง ซึ่งประกอบไปด้วยเส้นใยปาล์ม และเมล็ดปาล์มจะผ่านการแยกอีกครั้ง โรงหีบที่แสดงในแผนที่ ได้ทำการลงทะเบียนเป็นโรงหีบกับทาง ปาล์มยั่งยืน.com

โกดังเก็บน้ำมัน

สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตามปริมาณที่กำหนด ในกฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขตคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถังท่อและอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมถึงสถานที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงกลั่นหรือผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง โกดังเก็บน้ำมันที่แสดงในแผนที่ ได้ทำการลงทะเบียนเป็นโกดังเก็บน้ำมันกับทาง ปาล์มยั่งยืน.com

โรงงานไบโอดีเซล (B100)

โรงงานผลิตเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากน้ำมันพืช และไขมันสัตว์ เช่น ปาล์ม สบู่ดำ มะพร้าว ทานตะวัน ถั่วเหลือง เมล็ดเรพ และน้ำมันพืช/น้ำมันสัดว์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว นำมาทำปฏิกิริยาทางเคมี "transesterification" ร่วมกับเมทานอลจนเกิดเป็นสารเอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล เรียกว่า "ไบโอดีเซล" หรือ "B100" ไบโอดีเซลที่แสดงในแผนที่ ได้ทำการลงทะเบียนเป็นไบโอดีเซลกับทาง ปาล์มยั่งยืน.com

บริษัทน้ำมัน

ผู้กระทําการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยซื้อนําเข้ามาในราชอาณาจักร หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดเพื่อจําหน่าย และให้หมายความรวมถึงผู้กลั่นหรือผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย โดยต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน บริษัทน้ำมันที่แสดงในแผนที่ ได้ทำการลงทะเบียนเป็นบริษัทน้ำมันกับทาง ปาล์มยั่งยืน.com

ผู้ดูแลระบบ

เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ ปาล์มยั่งยืน.com และ ปาล์มยั่งยืน แอปพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบใช้งานได้อย่างราบรื่น โดยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือเรื่องการใช้งาน ทั้งทางโทรศัพท์ , Line@ , Facebook
Steps to use the app

ขั้นตอนการเข้าใช้แอปพลิเคชัน
นวัตกรรมใหม่ปาล์มยั่งยืน

วิธีการใช้งาน

 • ขั้นตอนที่ 1
 • ขั้นตอนที่ 2
 • ขั้นตอนที่ 3
 • ขั้นตอนที่ 4
 • ขั้นตอนที่ 5
 • ขั้นตอนที่ 6
Our Location

ค้นหาผู้เข้าร่วมโครงการ "ปาล์มยั่งยืน" ดูสิ

ที่อยู่ของผู้เข้าร่วมโครงการ "ปาล์มยั่งยืน"
leaves
leaves
Blog Posts

ข่าวสาร

อ่านทั้งหมด

by : LINE TODAY

08 ก.ค. 2563

Blockchain จะช่วยอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์มอย่างไร

Blockchain จะช่วยอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์มอย่างไร

“พลังงานสร้างชาติ” 25 มิ.ย. นี้ สมคิด-สนธิรัตน์ สร้างเศรษฐกิจ-ลดค่าใช้จ่าย-ช่วยชาวบ้านสู้โควิด

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำทีมแกนนำสมาชิกสภาเกษตรกรจากทั่วประเทศ ทั้ง จ.ลำปาง จ.ตราด จ.จันทบุรี และ จ.กระบี่ เดินทางไปให้กำลังใจ รัฐมนตรีพลังงาน...

โชว์"สุราษฎร์โมเดล"แก้ปาล์มยั่งยืน

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการสุราษฎร์ฯ โมเดล กวดขันมาตรฐานตั้งแต่สวนปาล์ม ลานเท จนถึงโรงงาน ยกระดับเปอร์เซนต์การสกัดได้สูงเกินเป้า 18%

Asked Questions

คำถามที่พบบ่อย

   

เกษตรกรจำเป็นจะต้องลงทะเบียนปาล์มยั่งยืนให้สำเร็จก่อน และรอทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร และได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นสมาชิกตามพื้นที่การเกษตร

  เกษตรกร

 • บัตรประชาชน
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ

  ลานเท

 • บัตรประชาชน
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ

  โรงหีบ

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ

  โกดังเก็บน้ำมัน

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ

  โรงงานไบโอดีเซล

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ

  บริษัทน้ำมัน

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ

ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนปาล์มยั่งยืน

ดูทั้งหมด

About Blockchain

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain

  Blockchain เป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีความโปร่งใส มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกลงไปในระบบของ Blockchain จะถูกต้องเสมอ (ยกเว้น กรณีบันทึกข้อมูลลงไปผิดเองแต่ต้น) ระบบจะไม่มีการถูกปลอมแปลงเด็ดขาด และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือสัญญาก็จะเห็นข้อมูลนี้เป็นชุดเดียวกัน ประโยชน์ของเทคโนโลยี Blockchain เพื่อใช้ ทดแทนตัวกลางในการทำธุรกรรมหรือสัญญาใดๆ และทำได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกรรมในหลายอุตสาหกรรม ทำงานได้เร็วขึ้น ทำให้ Blockchain นั้นกลายเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากในเวลานี้และมีบทบาทมากขึ้นในหลายๆอุตสาหกรรม

 ความสามารถของ Blockchain
 1. ข้อมูลที่มีการบันทึกลงใน Blockchain จะเป็นลักษณะการบันทึกต่อเนื่องไปเรื่อยๆ คล้ายกับการสลักหลักของโฉนดที่ดิน จะไม่สามารถถูกลบออกไปได้ ทำให้สามารถติดตามลำดับการบันทึกข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดได้อย่างโปร่งใส
 2. ข้อมูลภายใน Blockchain นี้จะถูกจัดเก็บบน Hardware หรือชุด Server หลายๆ เครื่อง ซึ่งเราจะเรียก ชุด Server แต่ละชุดนี้ว่า Node ซึ่ง Node เหล่านี้จะเก็บเอาไว้ในองค์กรเดียวกัน หรือกระจาย เก็บหลายองค์กรได้เช่นกัน
 3. การบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงไปใน Blockchain จะต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันจาก Node อื่นๆ โดยมี Key การเข้ารหัสที่ซับซ้อนในการเข้าบันทึกข้อมูลตามเงื่อนไขการตรวจสอบที่กำหนด ก่อนที่จะมีการบันทึกข้อมูลเหล่านั้นเข้าระบบและกระจายให้ Node ต่างๆ บันทึกข้อมูลชุดเดียวกันลงไป
 4. Blockchain รองรับการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลบนระบบ blockchain จะสามารถทำได้กับเฉพาะข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงได้เท่านั้น ถึงแม้ว่าแต่ละ node จะถือข้อมูลทั้งหมดอยู่ แต่คนที่จะเข้าถึงข้อมูลได้จะเป็นไปตามสิทธิ์ หรือ role ที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้

ปาล์มยั่งยืน

ปกติจะตอบกลับภายในสิบชั่วโมง

close

LINE @

close
Add LINE@ Friends via QR Code

Open the Friends tab in your LINE@ app, tap the add friends icon in

Powered by GetButton.io